Algemene verkoopsvoorwaarden, aannemingsvoorwaarden en uitvoeringsvoorwaarden

 1. Prijzen: Nettoprijzen exclusief BTW
  Bij zicht op de werkelijke situatie of na definitieve keuze materialen, … kunnen prijzen wijzigen.
 2. Behoudens andersluidend schriftelijk beding, is elk aanbod en elke (toekomstige) overeenkomst beheerst door deze voorwaarden, die er een integrerend deel van uitmaken en die van rechtswege voorrang hebben op de aankoopvoorwaarden van de klant. Een afwijking of wijziging van deze voorwaarden kan slechts aan ons tegengeworpen worden indien wij er schriftelijk onze instemming mee betuigd hebben.
 3. De facturen zijn contant betaalbaar op onze zetel en zonder korting binnen de 8 kalenderdagen. In geval van achterstallige betaling wordt er van rechtswege en zonder ingebrekestelling een conventionele rente van 1% per maand aangerekend vanaf de vervaldag. Voorschotfactuur van 50% van de uit te voeren werken en leveringen.
 4. Bij niet-betaling op de vervaldag, wordt elk verschuldigd bedrag van rechtswege en na ingebrekestelling vermeerderd met 15% met een minimum van 150,00 Euro en een maximum van 2.000,00 Euro ten titel van de conventioneel schadebeding als forfaitaire schadevergoeding.
 5. Bij betaling van een gedeelte van een gefactureerd bedrag geldt dit als aanvaarding van de factuur. Klachten betreffende de facturen dienen op straffe van verval binnen de acht kalenderdagen na de factuurdatum te gebeuren bij aangetekend en gemotiveerd schrijven.
 6. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Kortrijk bevoegd. De klant kan ons uitsluitend dagvaarden voor de rechtbanken van onze maatschappelijke zetel.
 7. De goederen blijven onze volledige eigendom, zelfs indien verwerkt, tot de volledige betaling ervan, eventuele vervallen intresten en verhogingsbeding inbegrepen. Niettegenstaande dit uitdrukkelijk voorbehoud, zijn alle risico’s van het goed aan de koper onmiddellijk overgedragen. Alle klachten betreffende de staat van de geleverde goederen, de uitgevoerde werken, alsook betreffende facturen dienen, om geldig te zijn, binnen de 48 uur na de levering, respectievelijk na de ontvangst, schriftelijk ter kennis gebracht te worden aan Kastel Interior BV met daarin duidelijke omschrijving van de klacht en met opgave van de factuur waarmee betreffende werken en materialen gefactureerd zijn.
 8. Technische voorwaarden: Wij zijn niet verantwoordelijk voor maten die niet schriftelijk worden opgegeven. Als bij de opmeting op de werf de klant zelf de maten opgeeft omdat er nog niet kan worden gemeten omwille van de stand van de werken, dan is de klant zelf verantwoordelijk voor deze maten.
 9. Wij zijn niet verantwoordelijk voor kleurafwijkingen ten aanzien van de reeds geplaatste materialen.
 10. Bij plaatsing op verdiep is de kostprijs van transport zoals lift, kraan, … niet inbegrepen en wordt dit apart aangerekend.
 11. Behoudens voorafgaand schriftelijk akkoord aanvaarden wij geen enkele boete, straf of schadeloosstelling wegens vertraging in de levering.
 12. De Belgische wet is van toepassing
 13. Annuleert de koper om één of andere reden zijn bestelling, dan zal een forfaitaire schadevergoeding van 25% van de koopsom of aannemingssom dienen betaald te worden.

In het kader van onze dienstverlening/activiteiten, is het mogelijk dat uw persoonsgegevens verwerkt zullen worden. Indien u verdere vragen heeft omtrent ons privacy beleid, kan u onze privacy notificatie opvragen.

In het kader van de GDPR-regelgeving verwachten wij van onze contacten dat zij met de grootste zorg omspringen met de eventueel gedeelde persoonsgegevens. Van al onze contacten wordt verwachte dat ze GDPR-conform zijn. Indien Kastel Interior enige schade zou leiden door de niet-naleving van de GDPR-regelgeving door één van onze contacten, zal alle schade op verhaald worden op het in gebreke blijvend contact.